Nivel picks up speed with new investments

Nivel: Speeding up expansion with new investments
This December, Nivel fully subscribed to the first round of external investors. The investment enables a faster expansion of solutions for digital scooter regulation to Europe.

[på norsk nedenfor]

Four venture funds and a number of angel investors originating in the Connect BAN investor network in Rogaland, are all together around Nivel in this early-stage investment, in order to accelerate further growth in the Norwegian govtech startup. Nivel delivers software that helps cities get the best out of new micromobility services through dynamic, digital regulation. 

- This gives us good speed into 2022, says CEO and co-founder Harald Sævareid. He is one of four partners in the company that was founded in 2019. 

- In 2021, we demonstrated that we could help Bergen get its electric scooters in order with our digital regulation tool - and that we could scale the tool to other cities such as Sarpsborg and Ålesund, says co-founder Mathias Molden. 

Nivel is now focusing on signing the first contracts in Europe and is receiving great interest in the solution. Everyone recognises the problems with e-scooters that are not regulated, and when they understand that Nivel can help cities get the best out of these new modes of transport, the commitment increases.

Elisabeth Øvstebø from the Stavanger-based VC fund Link Venture Capital, took early a seat on the board, and has been instrumental in the fact that both they and other venture funds such as Vyrd and GC Rieber GROWIT have contributed with six figured investments (EUR). ProVenture also entered early with a convertible loan. These are long-term investors and who are also ready to participate in upcoming rounds of investments. 

- These entrepreneurs have achieved an incredible amount in a short time, have paying customers and have a great understanding of the market in which they operate, she says.

- Investors from all over the Norwegian West Coast are involved in this investment, and we look forward to following and supporting this journey, says Janicke Allers from Gefyl Invest.

She joins as several investors in the investor network Connect BAN, together with Sprettert, Finefront Invest, Stortind Holding, Soleklar Holding, 3 Sverd Invest, Oroco and Baker, Bon & Skrabe.

Sindre Kvalheim from VYRD also joins the board: 

- We have considered several investment cases along the coast over the past year. In Nivel we have found founders with implementation ability, expertise and a product we have great faith in. We see great potential for this product both nationally and internationally, also beyond the regulation of electric scooters, says Kvalheim. 

 

Nivel has already committed resources to support further expansion and in the future will actively look for competent people in data analysis, backend development, digital marketing and sales to Europe.

- We have loads of new functionality on the road map, which we will develop in close collaboration with cities and operators, through 2022 and beyond, says Sævareid.

Nivel øker farten med nye investeringer

Nå i desember fulltegnet Nivel den første runden med eksterne investorer. Investeringen muliggjør en raskere ekspansjon av løsninger for digital sparkesykkelregulering ut i Europa.

Fire venturefond og en rekke engleinvestorer med utspring i Connect BAN Rogaland-nettverket,  har samlet seg om Nivel i denne tidligfaseinvesteringen, for å kunne akselerere videre vekst i oppstartsbedriften. Nivel leverer programvare som hjelper byer med å få det beste ut av nye mikromobilitetsløsninger gjennom dynamisk, digital regulering. 

- Dette gir oss god fart inn i 2022, sier daglig leder og medgründer Harald Sævareid. Han er en av fire partnere i selskapet som ble stiftet i 2019. 

- I 2021 demonstrerte vi at vi kunne hjelpe Bergen få orden på elsparkesyklene med vårt digitale reguleringsverktøy - og at vi kunne skalere verktøyet til andre byer som Sarpsborg og Ålesund, sier medgründer Mathias Molden. 

Nivel jobber nå med å lande de første kontraktene i Europa og møter stor interesse for deres løsning. Alle kjenner igjen problemene med elsparkesykler som ikke blir regulert, og når de forstår at Nivel kan hjelpe byene til få det beste ut av disse nye transportformene så øker engasjementet.

Elisabeth Øvstebø fra Link Venture Capital i Stavanger tok tidlig en plass i styret og har vært svært delaktig til at både de og andre venturefond som Vyrd og GC Rieber GROWIT har gått inn med syvsifrede beløp (NOK). ProVenture om også inn tidlig med et konvertibelt lån. Dette er langsiktige investorer og som også er klare for å være med på kommende runder med investeringer. 

- Disse gründerne har fått til utrolig mye på kort tid, har betalende kunder og har stor forståelse for markedet de opererer i, sier hun.

- Investorer fra hele Vestlandskysten er med på denne investeringen, og vi gleder oss til å følge med og støtte opp om denne reisen, sier Janicke Allers fra Gefyl Invest.

Hun kommer inn som flere investorer i investornettverket Connect BAN, sammen med Sprettert, Finefront Invest, Stortind Holding, Soleklar Holding, 3 Sverd Invest, Oroco og Baker, Bon & Skrabe.

Sindre Kvalheim fra VYRD går også inn i styret: 

- Vi har vurdert investeringsmuligheter langs kysten det siste året, og i Nivel har vi funnet grundere med gjennomføringsevne, kompetanse og et produkt vi har svært stor tro på. Vi ser et stort potensiale for dette produktet både nasjonalt og internasjonalt, også utover regulering av elsparkesykler, sier Kvalheim. 

Nivel har allerede knyttet til seg ressurser for å støtte opp om videre ekspansjon og kommer i tiden framover til aktivt lete etter kompetente personer innen dataanalyse, backend-utvikling, digital markedsføring og salg mot Europa.

- Vi har flere nye funksjoner på veikartet, som vi skal utvikle i tett samarbeid med byer og operatører, utover i 2022, sier Sævareid.